برچسب: سد-لاستیکی

  • سدهاي لاستيكي و تجارب ساخت آنها

    از آنجايي آه تأمين آب همواره نياز اساسي بشر م يباشد، لذا مهار سيلا بها و آب هاي جاري از طريق احداث سد از آارهاي اساسي و زيربناي براي نيل به خودآفايي آشور بوده است. در حال حاضر يكي از جديدترين مصالحي آه در ساخت ساز ههاي آبي در طي چندين سال اخير به خدمت…