ساخت و پاخت (ستاد)

جهانی ساخت و پاخت، لندن
4-5 Spring St, London‎
تلفن: +44 20 8786 7200
فکس: +44 20 8786 7200
ایمیل: info@yourdomain.com

ساخت و پاخت ایتالیا

ساخت و پاخت ایتالیا (رم دفتر)
SIG MARIO ROSSI VIALE EUROPA 22 00144
تلفن: +44 20 8786 7200
فکس: +44 20 8786 7200
ایمیل: info@yourdomain.com

ساخت و پاخت ژاپن

ساخت و پاخت ژاپن (دفتر توکیو)
Sunny Mansion #203 4-7 Hommachi 2-choume
تلفن: +44 20 8786 7200
فکس: +44 20 8786 7200
ایمیل: info@yourdomain.com

ساخت و پاخت آلمان

ساخت و پاخت آلمان (دفتر مونیخ)
Schwanthaler Straße 75a
تلفن: +49-(0)89-360908-0
فکس: +49-(0)89-360908-0
ایمیل: info@yourdomain.com

ساخت و پاخت ایالات متحده آمریکا

ساخت و پاخت ایالات متحده آمریکا (دفتر نیویورک)
44 East 2nd Street New York, NY 10003
تلفن: +44 20 8786 7200
فکس: +44 20 8786 7200
ایمیل: info@yourdomain.com