برچسب: تنسایل

  • مقایسه کائوچوها

    مقایسه کائوچوها

       صنایع لاستیکی پارسا                                                                       Comparative  Vulcanizte  Properties  Of  NR and  Other SRs *                                                                                                                     مقایسه نسبی خواص NRودیگرSRها   Type…