مدیران پارسا لاستیک

درباره محمد پاشایی امیدوار تخصص ها و .......
محمد پاشایی امیدوار
محمد پاشایی امیدوار
مدیر عامل شرکت پارسا لاستیک
درباره مهندس تولید و برنامه ریزی تخصص ها و ....
احمد پاشایی امیدوار
احمد پاشایی امیدوار
مهندس تولید و برنامه ریزی
درباره امورقراردادها تخصص ها و ...............
سمیه آقایی زاده
سمیه آقایی زاده
امورقراردادها

درباره مدیران شرکت پارسا لاستیک