یوتیل رابر که پلی ایزوبیوتیلن n,PIB((C4H8نیز خوانده میشود یک لاستیک مصنوعی (سنتزی ) می باشد. یک هموپلیمر است که از 2- متیل -1- پروپن تشکیل شده است. پلی ایزوبیوتیلن از فرایند پلیمریزاسیون تولید شده است که به عبارتی شامل 98%از ایزوبیوتیلن و 2% ایزوپرن می باشد.