اکسترودرها بعنوان دستگاههایی توصیف گردیده اند که در آن آمیزه با فشار از منفذی بنام دای یا

نازل عبور نمود ، بصورت قطعه ای به شکل مورد نظر در می آید . آنها به دو نوع می باشند . در

نوع اول فشار لازمه برای عبور دادن کائوچو از دای بوسیله یک پیستون (Ram) تامین میشود .